Novinky
19.01.2021
POŽIČOVŇA KYSLÍKOVÝCH KONCENTRÁTOROV 5,00€/1deň
Potrebujete kyslíkovú terapiu v pohodlí Vášho domova? Doprava zdarma do 100km od Trenčína. Máte diagnostikované respiračné ochorenie, COVID-19 alebo... čítať celé
22.03.2021
RECENZIE KLIENTOV
,,Pekný deň prajem, ďakujem za vybavenie :-) Kyslíkový koncentrátor sme si zapožičali, nakoľko otec mal zlú saturáciu a dýchanie bolo pre neho veľmi n... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

INFOLINKA

 E-SHOP / POŽIČOVŇA :

0910 160 111 ( 0903 771 150)

PO-PIA, 8:00-17:00 hod

E-mail:sales@ovn.sk , ovn@ovn.sk 

 

LIEČBA KYSLÍKOM  pri ochorení COVID-19

OXYGENOTERAPIA

= lekársky koncentrátor   

OVN OXYBABY 5A 

Koronavírus. Je možné na neho jedlom pripraviť svoje telo? - Nutrition Experts

Naši spokojní zákazníci,

fotky uverejnené s ich súhlasom :

 

            

                       

 1. Úvod
 2. DRYERS / ADSORPTION DRYERS
DRYER /Kondenzačný sušič

The AMD dryers are a combination of applying technical solutions to original designs supported by extensive laboratory testing and achieving the goal of innovative development.

AMD sušiče sú kombináciou použitia technických riešení originálnym dizajnom podporovaných rozsiahle laboratórne skúšky a dosiahnutie cieľa inovačného rozvoja.

ACT DRYERS ALUMINIUM TECHNOLOGIES DIRECT TO ENERGY SAVING

The dryers with the development of the ACT series (Aluminium Cooling Technology), focused to reduce energy consumption. Main features are:

 • low pressure drop even with load variances;
 • low power consumption thanks to the ALU-DRY heat exchanger, high efficiency compressors, innovative hot gas by-pass valve and zero loss drain condensate system (from ACT 180 included);
 • constant pressure Dew Point with differing load conditions;
 • functionally even at maximum working conditions (air inlet 70°C and ambient 50°C)

 Sušičky stlačeného vzduchu  s vývojom ACT série (Aluminium chladiaca technika), zamerané na zníženie spotreby energie. Hlavnými črtami sú:

 • nízky pokles tlaku i pri zaťažení;
 • Nízka spotreba energie vďaka ALU-dry výmenníka tepla, vysoká účinnosť kompresorov, inovatívne horúci plyn by-pass ventilom a nulová strata  systém odvodu kondenzátu (od ACT 180 );
 • konštantný tlakový rosný bod s rôznym podmienkam zaťaženia;
 • funkčne i pri maximálnych pracovných  podmienkach (prívod vzduchu 70 ° C a teplotou 50 ° C)

HDT DRYERS HEATLESS ADSORPTION FOR COMPRESSED AIR PURIFICATION

In some industry (electronics, pharmaceutical, food preparation, pneumatic conveying, etc.) or for installations with external pipe work, a pressure DewPoint of +3°C from a refrigerant dryer is not sufficient.

For these applications, a heatless adsorption dryer is required supplying compressed air at a pressure DewPoint of down.

The HDT heatless adsorption dryers consist of two parallel vessels filled with adsorption material (molecular sieve). While compressed air is dried in one tower, the second saturated tower, having just come off line, is regenerated.

A small amount of dried compressed air is used for this purpose.

 

V niektorých odvetví (elektronika, farmaceutický, príprava jedla, pneumatické doprave, atď.) Alebo pre zariadenia s externým prácu rúrky, tlak rosného bodu + 3 ° C zo sušičky chladiva nestačí.

Pre tieto aplikácie je potrebná nevykurovaná adsorpčná sušička napájaná tlakom pri nízkom rosnom bode .

Tieto HDT nevykurované Adsorpčné sušičky sa skladajú z dvoch paralelných nádob naplnených adsorpčným materiálom (molekulová sita). Kým stlačený vzduch sa suší v jednej veži, druhý nasýtené veže, ktoré majú práve prišiel off-line, sa regeneruje.

Malé množstvo vysušeného stlačeného vzduchu sa používa na tento účel.

PLH DRYERS HIGH PRESSURE

PLH series (high pressure dryers for compressed air systems up to 50 barg) makes the most of manufacturing and functional advantages of brazed plate heat exchangers, which are more suitable for high pressure working conditions (on models PLH 15-500).
All the stainless steel plate heat exchangers used are manufactured by primary companies and are specifically designed for air dryer applications and certified for high pressure (up to 50 barg).

The refrigerant circuit and demister type condensate separator are projected and dimensioned to increase dryer performance, and comply to the 97/23/CE-PED directive.

Main features are:

 • simple and ergonomic component layouts guarantee functionality and efficiency;
 • excellent performance due to low pressure drop and constant pressure Dew Point;
 • dryer design is very attractive both aesthetically with a two tone cabinet and practically with a robust casing.

VYSOKÝ TLAK

PLH séria (vysokotlakové sušičky pre systémy stlačeného vzduchu až do 50 Barg) robí väčšinu výrobných a funkčných výhod výmenníkov tepla, ktoré sú vhodnejšie pre pracovné podmienky vysokého tlaku (pri modeloch PLH 15-500). 
Všetky  výmenníky tepla z nerezovej ocele sú používané  vyrábaných primárnych spoločností a sú špeciálne navrhnuté pre sušiče vzduchu aplikácií a certifikované pre vysokého tlaku (až do 50 Barg).

Chladiaci okruh a odhmlievania odlučovač kondenzátu typu sú projektované a dimenzované pre zvýšenie výkonu sušičky, a sú v súlade s 97/23 / CE-PED smernice.

Hlavnými výhodami sú:

 • jednoduché a ergonomické rozloženie komponentov zaručujú funkčnosť a efektívnosť;
 • vynikajúci výkon vďaka nízkemu poklesu tlaku a konštantným rosným bodom;
 • sušička design je veľmi atraktívny ako esteticky s dvoma tón skrini a prakticky s robustným puzdre.

 

AMH DRYERS FOR HIGH INLET TEMPERATURE

 AMD series, evolving it into AMH synonymous with quality/performance at high temperature.

It incorporates a drier and aftercooler in a single unit; its strongpoint is that it includes all the latest technologies in a compact design without sacrifing perfomance in extreme operating conditions.

The AMH series was designed in the utmost respect for the environment thanks to the use of ecological refrigerant fluids and the choice of recyclable manufacturing materials.

 Sériu sušičov AMD firma  vyvinula do AMH synonymom kvality / výkon pri vysokej teplote.

Obsahuje sušičky a dochladzovač v jedinej jednotke; jej silná stránka je, že obsahuje všetky najnovšie technológie v kompaktnom prevedení, bez sacrifing Perfomance v extrémnych prevádzkových podmienkach.

Séria AMH bol navrhnutý s najvyším rešpektom k  prostrediu pre využívanie ekologických kvapalín chladiva a výber recyklovateľných výrobných materiálov.

AHT DRYERS FOR HIGH INLET TEMPERATURE

AHT series includes an aftercooler, a pre-filter and a dryer in a single unit; and it is the modern evolution of a product already introduced in the market from Friulair, but update with latest technologies.

Rad AHT zahŕňa dochladzovač, pre-filter a sušičku v jeden celok; a to je moderný vývoj produktu už uvedený na trh od FRIULAIR, ale aktualizácia s najnovšími technológiami.

PCD DRYERS FOR COLD AIR OUTLET

PCD dryers (Process Chiller-Dryer) are dedicated to specific manufacturing divisions, where it is necessary a compressed air temperature equal to Dew-Point, as injection molding industry or food cold pressing process, etc.

PCD sušičky (Process chladiče-sušička) sa zameriava na určité špecifické výrobné divízie, kde je nutná teplota stlačeného vzduchu rovná rosného bodu, ako vstrekovacieho priemyslu alebo proces lisovania za studena potraviny atď

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk