Novinky
19.01.2021
POŽIČOVŇA KYSLÍKOVÝCH KONCENTRÁTOROV 5,00€/1deň
Potrebujete kyslíkovú terapiu v pohodlí Vášho domova? Doprava zdarma do 100km od Trenčína. Máte diagnostikované respiračné ochorenie, COVID-19 alebo... čítať celé
22.03.2021
RECENZIE KLIENTOV
,,Pekný deň prajem, ďakujem za vybavenie :-) Kyslíkový koncentrátor sme si zapožičali, nakoľko otec mal zlú saturáciu a dýchanie bolo pre neho veľmi n... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

INFOLINKA

 E-SHOP / POŽIČOVŇA :

0910 160 111 ( 0903 771 150)

PO-PIA, 8:00-17:00 hod

E-mail:sales@ovn.sk , ovn@ovn.sk 

 

LIEČBA KYSLÍKOM  pri ochorení COVID-19

OXYGENOTERAPIA

= lekársky koncentrátor   

OVN OXYBABY 5A 

Koronavírus. Je možné na neho jedlom pripraviť svoje telo? - Nutrition Experts

Naši spokojní zákazníci,

fotky uverejnené s ich súhlasom :

 

            

                       

 1. Úvod
 2. ZMLUVA O NÁJME KONCENTRÁTORA
ZMLUVA O NÁJME KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA

Vážení zákazníci, zmluvu o nájme si môžete prečítať ešte pred odoslaním objednávky rezervácie kyslíkového koncentrátora.

 

Zmluva o nájme kyslíkového koncentrátora ( ďalej len „Zmluva“) uzatvorená pod a medzi:

PRENAJÍMATEĽOM :
Obchodné meno: OVN s.r.o.
Sídlo: Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín
IČO: 46953981
IČ DPH: SK 2023705090  
Tel. číslo: +421 903 771 150
E-mail: ovn@ovn.sk
Zastúpená : Jana Ševčíková
( Ďalej len „Prenajímateľ “)

A

NÁJOMCA:
Meno, Priezvisko/Obchodné meno:
Miesto trvalého pobytu/Sídlo:
Č. OP:
E-mail:
Tel. číslo:
( ďalej len „Nájomca“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej uvádzané ako „Zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet nájomnej zmluvy

Na základe tejto nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania kyslíkový prístroj, konkrétne kyslíkový koncentrátor ( ďalej len „predmet nájmu“). Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu a prenecháva ho do dočasného užívania nájomcovi za dohodnutú odplatu. Nájomca ďalej podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu je vykonané na základe protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II.
Účel nájmu

Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu (kyslíkový koncentrátor) len na účel, ktorý je pre daný predmet nájmu určený. Kyslíkové koncentrátory sú určené na inhalovanie filtrovaného kyslíka cez nosovú kanylu alebo kyslíkovú masku. Spôsob užívania predmetu je upravený v priložených všeobecných podmienkach. Pulzný oxymeter je určený na meranie saturácie (okysličenia)  krvi.

Článok III.
Doba nájmu , spôsob ukončenia nájmu a miesto prevzatia predmetu nájmu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne:

Prenajatý koncentrátor kyslíka TYP: OXYBABY .Nadobúdacia cena: ............................. EUR s DPH

Od: dátum .........................................                                           Do: dátum ......................................

Dohodnutá cena prenájmu za určený čas: ............................. EUR s DPH

V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 5,00 EUR s DPH za každý začatý prenajatý deň.

Poškodenia pri prevzatí a poškodenia pri odovzdaní budú uvedené v Protokole o prevzatí kyslíkového koncentrátora zo dňa: ............................................. , ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.

Článok IV.
Nájomné a platobné podmienky

- Nájomca sa zaväzuje, že uhradí prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa článku III. tejto zmluvy vopred pri podpise.
- Nájomca sa zároveň zaväzuje zaplatiť v deň podpisu tejto zmluvy prenajímateľovi kauciu vo výške 150,- EUR.
Slovom stopäťdesiat EUR. Táto kaucia bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto nájomnej zmluvy v rukách prenajímateľa. Po skončení zmluvného vzťahu bude kaucia vyúčtovaná a vrátená najneskôr do 7 pracovných dní späť prenajímateľovi prevodom na účet.
-Prenajímateľ si vyhradzuje právo použiť kauciu na úhradu prípadných škôd, ktoré vzniknú na predmete nájmu mimo bežného opotrebenia. Kontrolu vykonáva poverený zamestnanec OVN s.r.o. najneskôr do 48 hodín od odovzdania predmetu nájmu do rúk prenajímateľa. Ďalej na odstránenie škôd spôsobených nájomcom na predmete nájmu počas doby prenájmu. Nájomca má právo predmet nájmu do 3 dní odkúpiť v nadobúdacej cene formou doplatenia zvyšnej čiastky do celkovej ceny po započítaní kaucie a prípadného doplatku za prenájom. Odkúpený predmet nájmu bude odovzdaný v stave, v ktorom ho prenajímateľ vrátil aj s prípadnými vadami. V prípade opravy bude mať po dohode nájomca právo na písomné vyjadrenie. V prípade, že bude servis realizovaný v zmluvnom servise, bude predložený účet za opravu.
- Nájomca je informovaný, že predmet nájmu nie je poistený. Taktiež škody spôsobené prevádzkou na inom majetku, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní predmetu nájmu idú výlučne na vrub a ťarchu nájomcu.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

- Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu spôsobilý na dohodnuté užívanie.
- Nájomca bude predmet nájmu využívať pri svojej činnosti spôsobom, ktorý je na tento účel určený.
- Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výhradne dohodnutým spôsobom. Má predchádzať vzniku škôd na predmete nájmu.
- V prípade vzniku škody, alebo prejavenia vady či krádeže na predmete nájmu, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu informovať o tom prenajímateľa.
- Nájomca kyslíkového koncentrátora nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
- Akékoľvek fyzické zmeny predmetu nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len s písomným súhlasom prenajímateľa.

Článok VI.
Kontraindikácie

Prenajímateľ odporúča nájomcovi sa vždy poradiť s ošetrujúcim lekárom o množstve prietoku kyslíka a čase inhalovania kyslíka. Nadmerné používanie kyslíka vysokej čistoty má toxické a vedľajšie účinky na ľudské telo. Náš koncentrátor kyslíka je vyrobený tak, aby nebolo možné predávkovanie kyslíkom, nakoľko je prietok kyslíka max 5l / min.

Kedy sa liečba kyslíkom neodporúča:

 • Pri epilepsii,
 • Po bezprostrednej transplantácii orgánov,
 • Pri pokročilej ateroskleróze,
 • Pri zelenom zákale a odlúpnutí sietnice oka,
 • Pri vredovej chorobe žalúdka,
 • Pri akútnom zápale prínosových dutín.

Svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzujem, že som oboznámený/ná s kontraindikáciami kedy sa liečba kyslíkom neodporúča. V prípade zamlčania daných ochorení som si plne zodpovedný/ná za následky z toho vyplývajúce.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nevýhodných podmienok. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom si každá zmluvná strana prevezme jeden exemplár zmluvy. Nájomca kyslíkového koncentrátora zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal hore uvedený predmet nájmu. Ďalej prevzal všeobecné podmienky nájmu, protokol o odovzdaní a prevzatí kyslíkového koncentrátora. Zásady používania môžu byť nahradené osobnou inštruktážou pri prevzatí alebo inštruktážnym videom, ktorého link je: https://www.youtube.com/watch?v=xYniqhnuMC0 . Je možné a potrebné si ich preštudovať v manuáli na použitie, ktorý je súčasťou balenia kyslíkového koncentrátora.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného dodatku. Právne vzťahy zmluvou výslovne neupravené, sa upravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami nájmu kyslíkového koncentrátora, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1. ZÁSADY POUŽÍVANIA A PREVÁDZKY KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA
Príloha č. 2. PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA
Príloha č. 3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA

 

V Trenčíne, dňa ..............................

Prenajímateľ:     OVN s.r.o. v.z. Jana Ševčíková                                                   Podpis: …………….............................………

Nájomca:             Meno ……………………………...........................,                             Podpis:…………..............................…………

 

 

 

OVN s.r.o. Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín IČO : 46953981 www.ovn.sk Tel: +421 903 771 150

Protokol o prevzatí a odovzdaní kyslíkového koncentrátora
K zmluve zo dňa ....................

PRENAJÍMATEĽ : OVN s.r.o. Sídlo: Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín IČO: 46953981 IČ DPH: SK 2023705090 Tel. číslo: +421 903 771 150 E-mail: ovn@ovn.sk  V zastúpení: Jana Ševčíková

NÁJOMCA:
Meno, Priezvisko/Obchodné meno:……………….……...................................................………………………………………

Miesto trvalého pobytu/Sídlo:……………………………......................................................……………………………………..

Č. OP:…………...................………E-mail:…………..........................……........ Tel. číslo:….......................….......……….…

 1. Odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľom do rúk nájomcu

1.Prenajatý kyslíkový koncentrátor (súčasť: primárny filter 1ks, HEPA filter 1ks) TYP: ...............................................Nadobúdacia cena: ......................... EUR s DPH  
Príslušenstvo ku koncentrátoru: zvlhčovacia fľaša 1ks, spojovacia hadička 1ks, nosová kyslíková kanyla 1ks, kyslíková maska s nebulizátorom 1ks, pulzný oxymeter P-01 1ks.
Tovar, ktorý je v uzavretom sterilnom obale a nie je možné ho po otvorení vrátiť (kyslíková kanyla, kyslíková maska, atď.), ktorý nájomca obdrží pri prevzatí predmetu nájmu, sa uhradením dohodnutej kaucie a nájomného stávajú automaticky majetkom nájomcu.

 1. Začiatok prenájmu od : dátum ........................................ 
 2. Dohodnutá doba prenájmu do : dátum .........................................
 3. Dohodnutá cena prenájmu za určený čas: ........................... EUR s DPH. + 5,00 EUR s DPH za každý ďalší začatý deň

5 .Poškodenia predmetu nájmu pri odovzdaní do užívania nájomcovi:................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

V Trenčíne, dňa ................................  Miesto odovzdania : .......................................................................

Prenajímateľ: OVN s.r.o. v.z. Jana Ševčíková                                                   Podpis: ……............................………………

Nájomca:         Meno ………................................…………………….,                      Podpis:……………….............................……

 

 1. Vrátenie predmetu nájmu nájomcom do rúk prenajímateľa
 2. Poškodenia pri vrátení predmetu nájmu do rúk prenajímateľovi (mimo uvedených v bode 5.) :

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 1. Poznámky: ........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

V Trenčíne, dňa ................................  Miesto odovzdania : .......................................................................


Prenajímateľ: OVN s.r.o. v.z. Jana Ševčíková                                                   Podpis: ……............................………………

Nájomca:          Meno ………................................…………………….,                     Podpis:……………….............................……

 

OVN s.r.o. Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín IČO : 46953981 www.ovn.sk Tel: +421 903 771 150

ZÁSADY POUŽÍVANIA A PREVÁDZKY KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA

Bezpečnostné pokyny
1. Tento produkt sa nemôže používať na podporu života ani na udržanie života. Pri pacientoch, ktorí nevedia vyjadriť svoje pocity (starecká demencia,...) alebo nemôžu počuť alebo vidieť výstražné signály, sa vyžaduje prítomnosť ďalšej osoby (pri zapnutí, nastavení a vypnutí).
2. Kyslíková terapia môže byť za určitých podmienok škodlivá. Pacienti pod vedením lekára správne regulujú prietok kyslíka a čas absorpcie kyslíka.
3. Nadmerné používanie kyslíka vysokej čistoty má toxické a vedľajšie účinky na ľudské telo. Náš koncentrátor kyslíka je vyrobený tak, aby nebolo možné predávkovanie kyslíkom, nakoľko je prietok kyslíka max 5l / min.
4. Tento produkt nesmú používať osoby trpiace vážnou otravou oxidom uhoľnatým.
5. Ak koncentrátor kyslíka nemôže správne fungovať alebo ak sa cítite nepohodlne, prestaňte ho okamžite používať a konzultujte s lekárom alebo dodávateľom problém.
6. Kyslík je druh podporného spaľovacieho plynu, a preto sa kyslíkový koncentrátor nemôže používať na miestach s otvoreným ohňom. V blízkosti ľudí, ktorí absorbujú kyslík, je zakázaná manipulácia s ohňom alebo  fajčenie.
7. Napájanie musí zodpovedať elektrickým bezpečnostným predpisom. Koncentrátor kyslíka sa nesmie používať, ak ochranný uzemňovací terminál zdroja napájania nespĺňa predpisy, inak môže spôsobiť zranenie osôb.
8. Pred čistením a údržbou koncentrátora kyslíka vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
9. Opravy musí vykonávať iba autorizovaný servisný personál spoločnosti. Neoprávnená služba môže spôsobiť zranenie, stratiť platnosť záruky alebo viesť k nákladným škodám.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
1. Koncentrátor kyslíka sa inštaluje vo vnútorných vetraných priestoroch bez prachu, korozívnych, toxických alebo škodlivých plynov alebo dymu. Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia a vzdialenosť od stien a iných predmetov musí byť väčšia ako 10 cm.
2. Koncentrátor kyslíka sa nesmie inštalovať na miestach s otvoreným ohňom, priamym zdrojom nebezpečenstva horľavosti alebo výbuchu, vlhkosťou, príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou.
3. Na vrch koncentrátora kyslíka sa nesmú umiestňovať žiadne nádoby na spaľovanie, vodu alebo olej.
4. Koncentrátor kyslíka sa nesmie umiestňovať na mäkké povrchy (napr. posteľ, gauč), ktoré by mohli spôsobiť naklonenie alebo padanie, zabrániť zastaveniu alebo zníženiu koncentrácie kyslíka spôsobenému príliš vysokou teplotou v dôsledku blokovania vstupu alebo výstupu vzduchu.
5. Koncentrátor kyslíka sa umiestňuje na hladký povrch, inak sa počas prevádzky zvyšuje hluk.
6. Ak je napätie v sieti nestabilné a prekračuje rozsah 220 V - 22 V alebo 110 V - 15 V, pred použitím nainštalujte stabilizátor napätia.
7. Používajte bezpečnú a kvalifikovanú zásuvku a elektroinštalačnú dosku s certifikáciou bezpečnej elektrickej energie.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
1.Počas používania zabezpečte voľný výfuk na spodku koncentrátora kyslíka, inak by mohlo dôjsť k vnútornému prehriatiu.
2. Počas prevádzky koncentrátora kyslíka bude normálny výtokový zvuk (každých 6 sekúnd). Ak poistný ventil na vrchnáku zvlhčovacej fľaše vydáva piskľavý zvuk, je nastavený prietok kyslíka na viac ako 5 litrov. Znížte prietok kyslíka prietokomera na maximálne 5 litrov.
3. Na koncentrátore blízko kyslíka sa nesmú používať žiadne oleje, mazivá ani iné podobné látky a nesmie sa používať žiadne iné mazivo, ako je odporúčané výrobcom.
4. Počas používania včas pridajte vodu, keď je hladina vody vo fľaši zvlhčovača nižšia ako minimálna hladina.
5. Koncentrátor kyslíka sa nesmie často zapínať a vypínať, po zastavení sa musí 5 minút počkať a následne sa môže opäť spustiť.
6. Ak je indikovaná koncentrácia kyslíka nezvyčajná, prestaňte ju používať a požiadajte predajcu alebo výrobcu o kontrolu a údržbu.
7. Molekulárne sito starne v dôsledku času a prostredia použitia atď., čo spôsobí neobnoviteľné zníženie množstva generovaného kyslíka. V prípade tohto javu sa obráťte na predajcu alebo dodávateľa, aby ste vymenili molekulárne sito.
8. Na dlhodobé zastavenie koncentrátora kyslíka je potrebné odpojiť napájací kábel od napájania.
9. Pred použitím zariadenia vždy skontrolujte, či je vzduchový filter (umiestnený na zadnej strane jednotky) čistý.
10. Nepoužívajte koncentrátor kyslíka v kúpeľni. Ak potrebujete nepretržité používanie, riaďte sa požiadavkami lekára a koncentrátor kyslíka musí byť umiestnený mimo kúpeľne aspoň 2,5 metra.
11. Ak sa počas kyslíkovej terapie cítite nepohodlne alebo zacítite akútne bolesti hlavy, hrudníka, brucha, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, aby nedošlo k nežiadúcim účinkom.

Ovládací panel koncentrátora kyslíka
1. Pridajte vodu do zvlhčovacej fľaše:
Otvorte kryt fľaše, pridajte čistú vodu (prevarenú studenú alebo destilovanú vodu), až kým hladina vody nebude medzi „MAXIMÁLNYM“ a „MINIMÁLNYM“.
2. Pripojenie hadičiek na kyslík:
Pripojte pripojovacie hadičky k výstupu kyslíka a vstupu zvlhčovača. Potom pripojte inhalačnú hadičku priamo k výstupu zvlhčovača.
3. Zapnutie:
Pripojte napájací kábel a stlačte spínač napájania. Koncentrátor kyslíka prechádza do stavu pripravenosti na spustenie.
4. Zapnite stroj:
Stlačením tlačidla „zapnúť / vypnúť“ („on/off“) sa jednotka zapne, rozsvieti sa kontrolka napájania.
5. Nastavenie prietoku:
Skontrolujte prietokomer a uistite sa, že guľka prietokomera je v správnej polohe vedľa predpísaného objemu prietoku. Pri regulácii prietoku, ak sa otáča v protismere hodinových ručičiek, sa prietok zvyšuje, ak sa otáča v smere hodinových ručičiek, prietok klesá.
6. Nepretržitý pracovný režim:
Stlačením tlačidla „zapnúť / vypnúť“ („on/off“) sa spustí koncentrátor kyslíka a prejde do „nepretržitého“ pracovného režimu. Na LCD displeji sa zobrazuje celkový čas používania. Po 8 hodinách je nutné koncentrátor kyslíka vypnúť a nechať odpočívať minimálne 30 minút.
7. Pracovný režim časovača:
Po spustení lekárskeho koncentrátora kyslíka stlačte „načasovanie +“ („timing+“), kyslíkový koncentrátor vstúpi do načasovaného pracovného režimu, po každom stlačení „načasovanie +“ („timing+“) sa predvolený čas zvýši o 10 minút (maximálny nastavený čas je 480 minút). Stlačte „načasovanie-“ („timing-“), prednastavený čas sa skráti, po každom stlačení  „načasovanie-“ („timing-“) sa prednastavený čas skráti o 10 minút. Užívatelia môžu nastaviť čas podľa potreby.
8. Hlas:
Stlačením tlačidla „Hlas“ („Voice“) získate pokyny s hlasom.
9. Automatické vypnutie:
Po dosiahnutí predvoleného času generovania kyslíka sa koncentrátor kyslíka automaticky vypne.
10. Vypnutie:
Počas prevádzky koncentrátora kyslíka stlačte tlačidlo "zapnúť / vypnúť" („on/off“), prístroj sa okamžite vypne.

Údržba
1. Pred výmenou primárneho vzduchového filtra koncentrátora kyslíka prerušte prívod energie aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte iným spôsobom kryt stroja.
2.Nosová kanyla slúži vždy jednému používateľovi. Nezdieľajte nosovú kanylu a zvlhčovač s inými ľuďmi, aby ste zabránili krížovej infekcii.
3.Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka koncentrátora kyslíka, ak stroj nemôže správne fungovať, ak stroj spadol alebo je poškodený, kontaktujte prenajímateľa, ktorý ho skontroluje.
4.Čistenie a výmena primárneho vzduchového filtra je veľmi dôležitá na ochranu kompresora a molekulárneho sita a na predĺženie pracovnej doby koncentrátora kyslíka, vyčistite ho a včas ho vymeňte.
5.Výstraha: Nepoužívajte koncentrátor kyslíka skôr, ako je filter nainštalovaný alebo keď je filter mokrý, v opačnom prípade dôjde k čiastočnému poškodeniu zariadenia. Vzduchový filter by sa mal čistiť najmenej raz týždenne. Pri čistení postupujte podľa týchto krokov:
a) Otvorte ochranný kryt v ľavej zadnej časti koncentrátora a vyberte primárny vzduchový filter.
b) Umyte ho v teplej vode a s antibakteriálnym mydlom.
c) Dôkladne opláchnite teplou vodou z vodovodu a utrite do sucha. Pred opätovnou montážou by mal byť filter úplne suchý. Počas sušenia filtra použite náhradný primárny vzduchový filter.
6.Fľašu zvlhčovača čistite každý deň. Zvlhčovač umyte v roztoku horúcej vody a saponáte na umývanie riadu. Zvlhčovač namočte do roztoku jedného dielu bieleho octu a troch dielov horúcej vody na 30 minút. Tento roztok pôsobí ako germicídne činidlo. Dôkladne ho opláchnite teplou vodou z vodovodu a naplňte ho destilovanou alebo prevarenou vodou. Nepreplňujte.

OVN s.r.o. Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín IČO : 46953981 www.ovn.sk Tel: +421 903 771 150

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORA

 1. Všeobecné podmienky a ustanovenia
  Všeobecné podmienky stanovujú podmienky, za ktorých sa bude predmet nájmu prenajímateľa prenechávať do dočasného užívania zmluvnému nájomcovi. Nájomca podpisom zmluvy o nájme kyslíkového koncentrátora vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením týchto všeobecných podmienok nájmu. Nájomca zároveň podpisom zmluvy o nájme kyslíkového koncentrátora vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto všeobecných podmienok a plne s nimi súhlasí. Nájomca ďalej potvrdzuje, že predmet nájmu, ktorý je špecifikovaný v zmluve o nájme prevzal od prenajímateľa v riadnom stave bez zjavných vád a poškodení. Taktiež nájomca potvrdzuje, že bol prenajímateľom riadne poučený o spôsobe užívania predmetu nájmu. Prenajímateľ berie na vedomie , že návody na použitie sú súčasťou balenia kyslíkového koncentrátora a na stránke https://www.ovn.sk/OVN-OXYBABY-5A-d1.htm  je presné inštruktážne video, ktorého link je: https://www.youtube.com/watch?v=xYniqhnuMC0.
 2.    Výška nájomného a kaucia
  -Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu dohodou na základe zmluvy o nájme. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnutú čiastku za prenájom kyslíkového koncentrátora v hotovosti, pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania, prípadne vopred na účet na základe vystavenej preddavkovej faktúry. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody zmluvných strán, bude nájomcovi účtované nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu, ktoré budú uvedené v zmluve o nájme. Na úhradu dodatočného nájomného môže prenajímateľ použiť kauciu v predmetnom rozsahu.
  -Nájomca je povinný spolu s dohodnutým nájmom uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške, ktorá bude zapísaná v zmluve o prenájme. Kaucia môže byť použitá na zabezpečenie prípadných záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo zmluvy o nájme kyslíkového koncentrátora. Hlavnou formou použitia kaucie je započítanie nájomného nad rámec zmluvnej doby. Ďalšou možnosťou využitia kaucie je úhrada za opravy vzniknuté poškodením predmetu nájmu spôsobených nájomcom. Za poškodenie sa nepovažuje bežné opotrebenie ako napríklad opotrebenie molekulárneho sita (ZEOLIT). V prípade , že sa predmet nájmu vráti včas a bez poškodení, prenajímateľ sa zaväzuje, uhradenú kauciu nájomcovi vrátiť bezodkladne pri odovzdaní predmetu nájmu v plnej výške alebo v sume, ktorá bude znížená o pohľadávky prenajímateľa, ktoré vzniknú najmä z dôvodu opravy či poškodenia predmetu nájmu. Ďalej v dôsledku porušenia povinností nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme kyslíkového koncentrátora. Nájomca je informovaný, že kyslíkové koncentrátory nie sú poistené a ich odcudzenie, poškodenie ,ako aj poškodenie spôsobené ich prevádzkou počas doby nájmu, idú v plnom rozsahu na vrub nájomcu bez ohľadu na mieru zavinenia nájomcom.
 3.                 Povinnosti zmluvných strán
  Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom stave, umožňujúcom využitie predmetu nájmu na dobu dohodnutú v nájomnej zmluve. Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu povereným vyškoleným zamestnancom na adrese prenajímateľa alebo na žiadosť nájomcu dovozom predmetu nájmu na adresu nájomcu maximálne do 100 km od Trenčína ZDARMA. Nad 100 km od Trenčína prenajímateľ účtuje nájomcovi 0,60€/1km tam a späť. Nájomca bude dodržiavať pri užívaní predmetu nájmu manuál/návod na používanie ako aj zásady používania kyslíkového koncentrátora. V prípade technickej poruchy je nájomca bezodkladne povinný kontaktovať prenajímateľa za účelom dohodnutia postupu odstránenia poruchy. Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na základe písomne dohodnutého termínu, ktorý je uvedený v Protokole o prevzatí a odovzdaní kyslíkového koncentrátora, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme kyslíkového koncentrátora,  na adresách podľa dohody, ak sa zmluvné strany písomne alebo slovne nedohodnú inak:
  - Zlatovská 2195/36 , 911 05 Trenčín v prevádzke OVN s.r.o.
  - Veľkomoravská 16/B, 911 05 Trenčín
  Nájomca je povinný používať predmet nájmu v súlade s jeho účelom a to na inhalovanie filtrovaného kyslíka. Nájomca je ďalej povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo ku škodám na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť nielen pred poškodením, stratou alebo zničením, ale zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zníženie hodnoty predmetu nájmu v plnom rozsahu, bez ohľadu výšky zavinenia nájomcu. Za poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť výlučne nájomca, ako by škodu na predmete nájmu spôsobil sám. Právo používať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva zjednaná. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca povinný okamžite ohlásiť túto skutočnosť na telefónnom čísle 112 alebo na príslušnom oddelení Policajného zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže. Nájomca je ďalej povinný neodkladne telefonicky kontaktovať prenajímateľa a oboznámiť ho so skutočnosťami poškodenia či odcudzenia. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu predmetu nájmu, tak, že sa stane predmet nájmu nepoužiteľný, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi plnú cenu prenajatej veci uvedenú v zmluve v lehote do 7 dní od dňa vzniku škodovej udalosti alebo odcudzenia predmetu nájmu. Po uhradení celej sumy za predmet nájmu, prechádzajú všetky práva k predmetu na nájomcu. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 5,00 EUR s DPH za každý začatý deň, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu oboznámený s kontraindikáciami (kedy sa liečba kyslíkom neodporúča). Ďalej berie na vedomie, že v prípade zamlčania daných ochorení je plne zodpovedný za následky z toho vyplývajúce. Prípadné škody na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vznikli v súvislosti s týmto porušením a prevádzkou prenajatej veci, zodpovedá výlučne nájomca. Zodpovedá aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami pri užívaní predmetu nájmu, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme užívali.
 4.                       Skončenie nájmu
  Zmluva o nájme zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý podpisom Protokolu o prevzatí kyslíkového koncentrátora. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy o nájme kyslíkového koncentrátora a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu. A to najmä vtedy, ak nájomca neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený. Prenajímateľ má právo odmietnuť poskytnúť predmet nájmu aj v prípade ak budúci nájomca nedostatočne pochopí spôsob užívania zvereného predmetu nájmu. Ďalej ak zo správania budúceho nájomcu je zrejmé, že nebude dostatočne ohľaduplne zaobchádzať s predmetom nájmu. Prípadne je možné usúdiť zo správania nájomcu , že v čase prevzatia bol pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok.
 5.             Informácie o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba – Nájomca ,

Prevádzkovateľ požičovne kyslíkových koncentrátorov: OVN s.r.o. Veľkomoravská 16/B, 91105 Trenčín  
Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím osobám. Taktiež nebudú využívané na žiadne marketingové účely.
Osobné údaje sa budú archivovať 30 dní od ukončenia nájmu, len za účelom riešení prípadných reklamácii či iných nezrovnalostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, alebo vymazané .

b, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

c, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prenajímateľ potvrdil písomne , alebo e-mailom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Všetky osobné údaje budú automaticky vymazané po 30 dňoch od vrátenia predmetu nájmu. Výnimkou sú sporné prípady. Vtedy zmluva s osobnými údajmi bude slúžiť ako podklad na riešenie ďalšieho sporu. Prenajímateľ má právo využiť nevyhnutné údaje osobné údaje spojené s fakturáciou služieb a tovaru v zmysle platnej legislatívy.

Možnosť podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, http://www.dataprotection.gov.sk.

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracovávania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka počas doby prenájmu, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady a škody na prenajatom výrobku.
  2. Spracúvanie osobných údajov (titul, meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto).
 2. Záverečné ustanovenia

Podpisom týchto všeobecných podmienok, nájomca ako dotknutá osoba, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom vyhotovovania fotokópií osobných dokladov nájomcu. (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) na účel poskytovania a prijímania služieb prenajímateľa.

Prenajímateľ: OVN s.r.o. v.z. Jana Ševčíková                                                   Podpis: ……............................………………

Nájomca:          Meno ………................................…………………….,                     Podpis:……………….............................……

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk