OBCHODNÉ PODMIENKY / REKLAMÁCIE

Všeobecné obchodné podmienky 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je OVN  s.r.o., Veľkomoravská 2162/16B, 91105 Trenčín, IČO: 46953981 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to na internetových stránkach www.ovn.sk 

E-shop prevádzkuje firma: OVN s.r.o., Veľkomoravská 16/B, 911 05, Trenčín

IČO:46953981

IČ DPH: SK 2023705090  

Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín : vložka číslo 27544/R.

konateľ: Jana Ševčíková

Orgán dozoru a dohľadu poskytovateľa:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj 

Hurbanova 59, 911 01, Trenčín

SR

e-mail: tn@soi.sk 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetových stránkach elektronického obchodu www.ovn.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci, dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach www.ovn.sk kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4 Tovarom na internetových stránkach elektronického obchodu www.ovn.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetových stránok www.ovn.sk. Všetok ponúkaný tovar, ktorý je skladom je expedovaný do 48 hodín. Objednávka je potvrdená automaticky a následne aj pracovníkom  e-shopu www.ovn.sk, kde spolu s potvrdením  záväznej akceptácii objednávky odošle aj prílohy formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár a obchodné podmienky/ reklamácie. 
1.5 Pokiaľ nie je na stránke produktu uvedená informácia o skladových zásobách slovom "skladom", produkt je vyrábaný a poskytovaný na zákazku. O dostupnosti tovaru a skladových zásobách bude klient informovaný pri potvrdení objednávky písomne, zvyčajne je dodávaný do 4-12 týždňov.

2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len objednávka).

2.2 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.Dodržiavame ochranu osobných údajov dľa zákona viď nižšie. Každá objednávka musí obsahovať titul, meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, v prípade firmy fakturačnú adresu,  IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci na konci objednávky v košíku zaškrtne políčko Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby e-shopu k doručeniu tovaru. Po dodaní tovaru a uplynutí záručnej lehoty stanovenej zákonom 24 mesiacov, má právo zákazník písomnou formou (e-mailom alebo poštou) požiadať o výmaz osobných údajov z databázy e-shopu vrátane mena a priezviska, adresy a telefónneho čísla. podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU)2019/679 z 27.04.2016.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ firma OVN s.r.o. internetového obchodu  www.ovn.sk  (ďalej len OVN ):

OVN s.r.o.

Veľkomoravská 2162/16B

911 05 Trenčín

IČO: 46953981

IČ DPH: SK 2023705090

Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín : vložka číslo 27544/R.

​konateľ: Jana Ševčíková

Banka : ČSOB , číslo účtu: SK0575000000004017770026

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad nad ochranou osobných údajov.

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/urad

Podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU)2019/679 z 27.04.2016 ( Nariadenie GDPR) v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode OVN s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Marketingu a to formou:

2.1 zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu OVN s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

2.2 účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  OVN  alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „ Súhlasím so zasielaním informácií emailom“ uvedenom v objednávkovom formulári alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú (10 rokov, pre potreby DÚ SR) do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú 
e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 4. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,
 5. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 6. e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 8. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  IV. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 9. g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 10. h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 11. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné, dodávateľské a účtovnícke spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (doručovateľ)

V.P.M. - TRANS, s.r.o., Osvětimany 306, 687 42, Osvětimany, ČR ( doručovateľ)

TEXPOL s.r.o., gen. L.Svobodu 1361/38, 905 01, Senica (dodávateľ, doručovateľ)

KKB s.r.o., I.Olbrachta 7645/21C, 911 01, Trenčín ( účtovnícka firma)

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika (porovnávač cien a zasielateľ dotazníkov k spokojnosti zákazníkov)

GOLEMOS s.r.o., Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 1, CZ, 05208777 (prenajímateľ platformy eshoprychlo - pre web nabytokpohoda)

 

2.3 Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky sa vykonáva oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré sa však nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.4 Prevádzkovateľ môže na základe vzájomnej písomnej dohody s kupujúcim požiadať o preddavkovú úhradu ( zálohu) s doplatkom pri dodaní tovaru. 

2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,...). Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

2.6 Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na ovn@ovn.sk  . Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 14 dní.

2.7 V prípade,že kupujúci zadá platbu vopred na účet so zľavou 1%, preddavok nehradí, kupujúci hradí plnú sumu objednaného tovaru.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.2 Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste alebo na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

4.Dodacie podmienky

4.1 Tovar je predávaný podľa fotografií s presným popisom , vzorov, katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetových stránkach www.ovn.sk.

4.2 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.Tovar skladom je expedovaný do 48 hodín od písomného potvrdenia objednávky, v prípade platby vopred na účet so zľavou 1% alebo dodaním ako Balík na Poštu po pripísaní kúpnej sumy na účet predávajúceho, následne doručený kuriérom v SR do max.3. prac. dní. Tovar na objednávku je dodávaný do 4-12 týždňov.Zákazník je vždy písomne informovaný vopred pred dodaním tovaru smskou alebo e-mailom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, o čom predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie, a to písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 Eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.4 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetových stránkach www.ovn.sk sú záväznými údajmi. 

4.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim a kupujúci bol riadne vopred písomne informovaný smskou alebo emailom o dodaní tovaru, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo nesprávnosti dodacej adresy uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.Objednaný tovar môže byť kupujúcemu na základe písomnej dohody formou sms alebo e-mailom medzi kupujúcim a predávajúcim individuálne doručený vozidlom predávajúceho na presne určený deň v dňoch pondelok-piatok za poplatok 0,50 €/km.Hradí sa trasa k zákazníkovi a späť do Trenčína.

4.7 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok na internetových stránkach www.ovn.sk orientačný charakter.

4.8 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď predajcovi ( e-mailom alebo telefonicky-KONTAKTY) a ešte za prítomnosti kuriéra skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru prepravcom odporúčame kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť Vám ako svedok potvrdí kuriér. 

4.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo šekom na adresu určenú kupujúcim.

4.10 Faktúru, ktorá slúži ako dodací list, odovzdáva predávajúci kupujúcemu priamo osobne pri dovoze tovaru, zasiela emailom, v prípade požiadavky poštou, najneskôr do 7 dní od dodania tovaru. Faktúra slúži aj ako záručný list v prípade, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu.

5. Kúpna cena a preprava tovaru, osobný odber tovaru

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou:
a. bezhotovostným prevodom alebo vkladom vopred na účet predávajúceho, uvedeného v záväznej akceptácii objednávky.
b/ hotovostnou platbou kuriérovi, pri dodaní tovaru na dobierku
Bezhotovostný prevod, alebo vklad na účet predávajúceho je kupujúci povinný urobiť až po doručení preddavkovej faktúry na email kupujúceho. Osobný odber je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho, to znamená platbou dopredu/bankovým prevodom.Po písomnej dohode kupujúceho s predávajúcim, môže kupujúci uhradiť kúpnu sumu hotovosťou pri osobnom odbere.

Osobný odber je nutné uskutočniť od písomného vyzvania predávajúcim do 5 pracovných dní. Informácie o mieste osobného odberu Vám poskytneme na požiadanie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky na prevádzke spoločnosti.

Adresa osobného odberu: Zlatovská 2195/36, 911 05, Trenčín ( sklad žlto-zelená budova vedľa ČS Benzinol)

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

5.4 Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.5 Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

5.6. Doba dodania tovaru, ktorý je skladom je do 48 hodín ( expedovanie zo skladu), pri zadaní platba vopred na účet so zľavou 1% alebo dodanie ako Balík na Poštu je tovar zasielaný po pripísaní kúpnej sumy na účet predávajúceho.Lehota na doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou, alebo výrobcom je pri tuzemských prepravcoch maximálne do 3 dní a pri zahraničných prepravcoch do 10dní.Tovar na objednávku je dodávaný do 4-12 týždňov.

5.7 Základná cena prepravy je 15,00 EUR (Expres kuriér). Je to základná cena, ktorá sa pre každý tovar určuje zvlášť, pričom cena sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a ďalších dodatočných podmienkach prepravy.

5.8 Objednaný tovar môže byť kupujúcemu na základe písomnej dohody formou sms alebo e-mailom medzi kupujúcim a predávajúcim individuálne doručený vozidlom predávajúceho na presne určený deň v dňoch pondelok-sobota za poplatok 0,50€/km.Hradí sa trasa k zákazníkovi a späť do Trenčína.

6.Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovare

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku .

Zodpovednosť za vady predanej veci

§ 619

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

§ 620

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

§ 621

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

§ 626

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.

§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

7.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.ovn.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka 6 mesiacov a to v prípade, že neboli poškodené neodborným používaním, keď táto bola prekročená a spotrebný materiál podlieha prirodzenému opotrebovaniu.Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby, spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na hygienicky ( sterilne) balené zdravotnícke pomôcky, ktorým bol obal už porušený.

7.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.6 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie( faktúra)a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho a dokladom o zaplatení ( bloček alebo potvrdenie od kuriéra). Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že bude kontaktovať predávajúceho a dohodne si v závislosti od povahy tovaru spôsob uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný presne definovať druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) informovanie kupujúceho predávajúcim o reklamácii
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu; tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:
a) informovanie kupujúceho predávajúcim o reklamácii
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie fotodokumentácie spolu s formulárom. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

7.7 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu, formou reklamačného formulára, ktorý bol zákaníkovi zaslaný spolu s potvrdením objednávky, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu je nutné vykonať písomne e-mailom na  ovn@ovn.sk  kde kupujúci priloží ako prílohu a uvedie všetky náležitosti:

 • faktúru a záručný list
 • doklad o kúpe
 • dátum dodania tovaru
 • presný popis závady
 • priloží fotografie závady
 • pri chýbajúcich dieloch označí na montážnom plániku chýbajúci diel a napíše množstvo
 • ak je adresa dodania iná ako fakturačná, je nutné napísať aj novú adresu dodania náhradných dielov alebo celého tovaru.

Na základe týchto skutočností bude reklamácia prijatá, potvrdená písomne a bude zaslaný potvrdený reklamačný protokol na e-mail kupujúceho. Reklamácia je vybavovaná dľa zákonom stanovenej  lehoty 30 dní. ( viac info viď nižšie)

7.8 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.9 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má objednávateľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7.10 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť a na ktoré je upozornený v záručnom liste pri kúpe tovaru.

7.11 Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode so zákazníkom nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

7.12 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7.14 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania písomne e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

7.15 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na spotrebný materiál, má limitovanú životnosť, na tieto platí záruka 6 mesiacov a to v prípade, že neboli poškodené neodborným používaním, keď táto bola prekročená a spotrebný materiál podlieha prirodzenému opotrebovaniu.Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby, spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou.

7.16 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.17 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

7.18 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.

7.19 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

7.20. a,Pri uplatnení reklamácie do 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia ( výrobca alebo znalec ), predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14.dní odo dňa vybavenia reklamácie.

       b,Pri uplatnení reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, ktorú predajca zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná zaslať doklad o zamietnutí reklamácie  písomne emailom a informovať kupujúceho komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.Náklady na odoslanie výrobku, odborného posúdenia a všetkých spojených nákladov s odborným posúdením znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu znova uplatniť, počas odborného posúdenia reklamačná doba neplynie.Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie ako aj všetky náklady s tým súvisiace.Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Zoznam znalcov nájdete na: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/Uvod.aspx

7.21Alternatívne riešenie sporov: Nakupujúci / spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o reklamáciu písomne  na ovn@ovn.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  Pred tým, než zákazník podá podnet, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s  predávajúcim

Cieľom  alternatívneho riešenia sporov je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zoznam týchto subjektov nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

-SOI – Slovenská obchodná inšpekcia  ( tel. č. 02/58 27 21 56 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet)

-Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),

-Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,

-súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Formuláre pre podanie návrhu na začatie ARS https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi 

Orgán dozoru a dohľadu poskytovateľa webu OVN je :

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj 

Hurbanova 59, 911 01, Trenčín

SR

e-mail: tn@soi.sk

tel:  032/640 01 09 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

8.1 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

8.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 7 dní a to prevodom na účet.

8.3 Kupujúci (spotrebiteľ, fyzická osoba) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

8.4 Vrátenie tovaru do 14 dní sa nevzťahuje na hygienicky ( sterilne) balené zdravotnícke pomôcky, ktorým bol obal už porušený. Sterilne zabalené kyslíkové kanyly a kyslíkové masky je možné vrátiť      do 14 dní len v pôvodne uzatvorenom sterilnom obale.

Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bol odoslaný pri potvrdení objednávky e-mailom.

Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný doručiť nepoškodený tovar predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Odporúčame zákazníkovi aby tovar doručil v originálnom obale na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje výlučne na nákup tovaru v internetovom obchode spoločnosti www.ovn.sk  OVN s.r.o. a nemôže si ho uplatniť kupujúci, ktorý zakúpil tovar osobne bez objednávky cez e-shop na prevádzke spoločnosti OVN s.r.o. .

Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky spolu s poštovným alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet. 
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám ktoré nie je možné odstrániť. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetových stránkach www.ovn.sk.
Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

8.4 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.3 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok
  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (napr. nábytok na mieru, nábytok vyrobený na základe objednávky kupujúceho, definovanie rozmerov, materiálov, povrchových úprav atď.) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  - predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  - predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  - lotérie a iné podobné hry.

8.6 Vrátenie tovaru pri osobnom odbere:

      Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho. (Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.)

9. Ochrana osobných údajov

- viď vyššie
 

10. Povrchové úpravy dreva, látok a kovu

10.1 Vzorkovníky na stránkach www.ovn.sk  boli transformované do elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach www.ovn.sk.